Algemene voorwaarden

Lidmaatschap regelement en Algemene voorwaarden Iron Gym B.V.

      Versie 08 2022

In dit reglement wordt gesproken over lidmaatschap, leden en dergelijke. Deze woorden zijn slechts gebruikt als synoniem voor gebruiksrecht, medegebruikers en dergelijke. Dit reglement bevat geen statuten of huishoudelijk reglement van een sportvereniging en mag dan ook niet als zodanig worden beschouwd.

Artikel 1: Soort Lidmaatschap

 1. Dit lidmaatschapsreglement is van kracht op alle lidmaatschapsvormen zoals Iron Gym B.V. deze aanbiedt.
 2. Alleen binnen de looptijd van het lidmaatschap kan toegang tot Iron Gym B.V. worden verkregen. Eventueel resterende trainingen en reserveringen vervallen indien de looptijd van het lidmaatschap is verstreken.
 3. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en na toestemming van Iron Gym B.V. éénmalig overdraagbaar, mits het abonnement tenminste nog een looptijd heeft van 3 maanden. Omzetting is tegen betaling van administratiekosten. Maandelijkse opzegbare abonnementen zijn niet overdraagbaar.
 4. Leden verplichten zich melding te maken van wijzigingen van omstandigheden, waardoor niet meer wordt voldaan aan specifieke voorwaarden van het lidmaatschap, als wel van de gewijzigde NAW-gegevens.
 5. Ieder lidmaatschap geeft toegang tot de groepslesruimten en de fitnessruimten. De Premium zone is, indien aanwezig, exclusief toegankelijk voor leden met een daarvoor bestemd Premium lidmaatschap.
 6. Personal training lidmaatschappen geven gedurende de personal training toegang tot zowel de groepslesruimten en de fitnessruimten als de Premium zone.
 7. Indien een personal training niet binnen 24 uur voor aanvang van de training wordt afgemeld dan vervalt de mogelijkheid om de training te verplaatsen en komt de vervallen training voor rekening van het lid.
 8. Personal Training sessies zijn alleen te gebruiken binnen de lidmaatschapsperiode en komen daarna te vervallen.

 Artikel 2: Aanmelding / lid worden

 1. Je kan bij ons op 2 manieren lid worden, via de website of in één van onze filialen.
 2. Bij het aangaan van het lidmaatschap zijn administratiekosten en inschrijfgeld verschuldigd. Deze dienen te samen met de eerste periode te worden voldaan in de sportschool voor de aanvang van het lidmaatschap.
 3. Indien je je inschrijft via de website heb je het recht om binnen 14 dagen na de dag van inschrijving zonder opgave van redenen af te zien van je lidmaatschap. Dit kun je doen op één van de manieren die beschreven zijn in art. 6. Als de 14e dag in het weekend valt, of op een nationaal erkende feestdag, loopt de bedenktijd tot en met het einde van de eerste daaropvolgende werkdag. Deze bedenktijd geldt niet voor inschrijving in de club. Gedurende een bedenktijd van een week na ondertekening van de Overeenkomst, heeft de Consument de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. Dit herroepingsrecht eindigt op het moment dat de Consument eerder gebruik maakt van de fitnessfaciliteiten.
 4. Bij her-inschrijving dient opnieuw inschrijfgeld en administratiekosten betaald te worden, conform de dan geldende voorwaarden. Inschrijfgeld vervalt op vertoon van de bevestigingsbrief van opzegging, mits dit geschiedt binnen één jaar na afloop van het laatst genoten lidmaatschap.
 5. Indien een introducé, in bezit van een dag pas, dezelfde dag lid wordt van Iron Gym B.V., zullen de kosten van de vooraf betaalde dag pas in mindering worden gebracht op de administratiekosten.

 Artikel 3: Lidmaatschapsgeld

 1. De lidmaatschapsgelden zullen eens per vier weken voorafgaand aan de periode waarover het bedrag verschuldigd is, middels een automatische Euro incasso van de rekening van het lid, dan wel zijn wettelijke vertegenwoordigers, worden afgeschreven. Door middel van ondertekening van de machtiging verleent het lid toestemming aan Iron Gym B.V.om eenmalige/doorlopende incasso-machtigingen naar de desbetreffende bank te sturen om een bedrag van de rekening te incasseren overeenkomstig de opdracht van Iron Gym B.V.. Iron Gym B.V. kent 2 incassomomenten per maand op of rond de 13de en op of rond de 25ste van iedere kalendermaand. Het moment van afschrijven is afhankelijk van de ingang van de nieuwe periode en kan niet worden aangepast naar een vast moment.
 2. De persoonsgegevens, bedrijfsgegevens, gegevens met betrekking tot vorderingen en andere relevante informatie die Iron Gym B.V.in het kader van haar bedrijfsuitvoering verwerkt, worden (mede) gebruikt voor of bij: a. risicoanalyses; b. het deelnemen aan waarschuwingssystemen binnen en buiten de branche; c. de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden; d. credit management doeleinden; e. het inwinnen van informatie ten behoeve van het vaststellen van kredietwaardigheid. Iron Gym B.V. mag deze gegevens in het kader van voornoemde doelstellingen verstrekken aan een derde aan wie zij de vordering heeft overgedragen.
 3. Iron Gym B.V. houdt zich het recht voor het incassotraject in eigenbeheer uit te voeren en/of uit te besteden aan een derde. De uitvoerende partij per filiaal is te vinden www.Iron Gym B.V..nl.
 4. Indien de afschrijving, om welke reden ook, niet kan plaatsvinden en Iron Gym B.V. het lid een herinneringsmail of -brief heeft verzonden heeft het lid 14 dagen de tijd om het verschuldigde bedrag(en) en administratiekosten te voldoen. Mocht het lid in gebreke blijven zal Iron Gym B.V. een herinneringsbrief versturen en €10,00 administratiekosten in rekening brengen. Het lid heeft 5 werkdagen om het verschuldigde bedrag te betalen. Indien het lid hierna nog steeds in gebreken blijft, zal Iron Gym B.V. een laatste incassopoging uitvoeren.
 5. Indien een lid opzettelijk een incasso storneert of de incasso blokkeert, zonder geldige reden, dan is Iron Gym B.V. gemachtigd, direct € 7,50 administratiekosten per openstaande post in rekening te brengen in verband met de administratieve handelingen die daaruit voort vloeien. Deze kosten zullen bij een volgende incasso in rekening gebracht worden.
 6. Betaling door het lid dient binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan aan Iron Gym B.V.. Leden die Iron Gym B.V. hebben gemachtigd en dus via de automatische euro incasso betalen, dienen zorg te dragen voor voldoende saldo op de bankrekening. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is het lid dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim. In geval van (zakelijke) leden is Iron Gym B.V. tevens gerechtigd de herinnering- en aanmaningskosten en kosten van her incasso in rekening te brengen, onverminderd het recht van Iron Gym B.V.om de daadwerkelijk gemaakte kosten, aan het lid in rekening te brengen, indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. Indien men in gebreke blijft dan worden de totale contributiegelden direct opeisbaar tot einddatum van de overeenkomst. Bij het uitblijven van betaling zal Iron Gym B.V. genoodzaakt zijn het dossier uit handen geven aan een door Iron Gym B.V. gekozen incassobureau.
 7. Iron Gym B.V.is bevoegd bij wanbetaling en/of wangedrag de toegang tot de faciliteiten voor een bepaalde periode te blokkeren en/of te ontzeggen, waardoor het gebruik van de faciliteiten niet langer mogelijk is. Dit laat onverlet de verplichting van zijde van het lid tot nakoming van deze overeenkomst.
 8. Iron Gym B.V. behoudt zich het recht voor tarieven te wijzigen en/of jaarlijks te indexeren.
 9. Eventuele tariefverhogingen worden door Iron Gym 2 weken voorafgaand genoegzaam bekend gemaakt.
 10. Indien een tariefverhoging van meer dan 5% plaatsvindt, dan heeft het lid het recht om het contract binnen 4 weken na de bekendmaking te ontbinden. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld wordt terugbetaald.
 11. De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 10 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties noch op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van BTW. Prijsaanpassingen die voortvloeien uit de wet, zoals aanpassing BTW, zullen direct worden doorgevoerd.
 12. De reguliere abonnementsgelden van 1 en 2 jarige contracten worden na afloop van het contract automatisch verhoogt, in verband met het maandelijkse opzegbare karakter dat het abonnement dan krijgt. Voor een 1 jarig contract zal het termijn na afloop verhoogd worden met € 5,- en voor een 2 jarig contract zal na afloop dit bedrag verhoogd worden met € 10,-. Het lid kan uiteraard na afloop van de looptijd van het contract  een nieuw contract afsluiten, tegen de dan geldende prijzen.
 13. Indien bij het aangaan van een lidmaatschap gebruik is gemaakt van een actie tarief (bij een actie tarief ligt het periodieke abonnementsgeld voor een x aantal periodes lager dan de op dat moment standaard geldende prijzen voor een abonnement), dan zal na afloop van het actietermijn de normale standaard tarieven gelden. Na afloop van de looptijd van het contract zal artikel 3.12 in werking treden.

 Artikel 4: Acties

 1. Indien sprake is van een gratis proefweek vervalt de mogelijkheid om aanspraak te maken op eventuele andere acties. Een gratis proefweek is alleen geldig in combinatie met een opvolgend abonnement. Indien het lid binnen 7 dagen na het afsluiten van het gratis proefweek abonnement opzegt, vervallen de verplichtingen van het vervolg abonnement. Na 7 dagen vervalt het recht van opzeggen en is het vervolgcontract bindend.

 Artikel 5: Duur van overeenkomst

 1. De duur van het abonnement is overeenkomstig met de looptijd van het gekozen abonnement, deze kunnen 4, 12, 28, 52 of 104 weken zijn
 2. Na de overeengekomen lidmaatschapsduur wordt het lidmaatschap automatisch verlengd voor de periode van steeds vier weken tot het moment dat het lidmaatschap, met inachtneming van de opzegtermijn als omschreven in Artikel 6 lid 2, door het lid wordt beëindigd.
 3. Op vertoon van een verhuisbericht, waaruit blijkt dat het lid is verhuisd of zal verhuizen buiten een straal van 15 km van het Iron Gym B.V. filiaal als aangegeven op de overeenkomst, zal het lidmaatschap met inachtneming van de opzegtermijn worden beëindigd.
 4. Bevriezing: Op vertoon van een bewijs van een medisch specialist, waaruit blijkt dat om medische redenen niet kan worden gesport, kan het lidmaatschap voor een bepaalde periode worden stopgezet. Waarbij tijdens deze opschortingsperiode het abonnementsgeld verschuldigd blijft en pas bij de betermelding de tegoedperiode ingaat. Dit geldt alleen indien het lid nog een geldig lidmaatschap heeft. Voor vakanties kan geen bevriezing worden doorgevoerd.

 Artikel 6: Beëindiging van het lidmaatschap

 1. Iron Gym B.V. behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen het lidmaatschap, ongeacht het soort lidmaatschap, door opzegging te beëindigen in een van de onderstaande gevallen:- Zonder waarschuwing vooraf, indien een lid de voorwaarden en reglementen van de club ernstig en/of herhaaldelijk schendt; hierbij volgt geen restitutie van betaalde lidmaatschapsgelden;- Na een schriftelijke waarschuwing vooraf, indien betalingen voortkomend uit het lidmaatschap, 30 dagen na vervaldatum van de betaaltermijn nog niet zijn voldaan; de betalingsverplichting vervalt hiermee niet.- Indien de directie van oordeel is dat een lid niet langer voldoet aan de voorwaarden van het lidmaatschap.
 2. De opzegging dient ten minste vier weken voor afloop van de contracttermijn met een opzeggingsformulier te worden opgezegd. Het opzeggingsformulier is te verkrijgen bij de receptie van Iron Gym B.V..
 3. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk.
 4. Het bartegoed zal niet worden uitgekeerd.
 5. Het contract moet eerst van start zijn gegaan voordat deze opgezegd kan worden.
 6. Bij opzegging wordt na goedkeuring van de administratie een schriftelijke bevestiging naar het lid verstuurd, waarin wordt vermeld wanneer het contract wordt beëindigd.
 7. Het lidmaatschapsgeld dient tot en met de laatste dag van de verbintenis te worden voldaan.

 Artikel 7: Introducé

 1. Leden van Iron Gym B.V. mogen een introducé meenemen. Zij dienen ervoor te zorgen dat hun introducé in bezit is van een dag pas. De betaling van de dag pas dient vooraf aan de receptie te zijn voldaan.
 2. Het lid is gedurende het verblijf in de club verantwoordelijk voor het gedrag en de veiligheid van zijn of haar gast(en). Een introducé met een geldige dag pas of ander bewijs van introductie heeft dezelfde rechten en plichten als het lid dat hem/haar vergezelt.
 3. Het is de verantwoordelijkheid van het lid om zich ervan te vergewissen dat zijn of haar gast zich conformeert aan de voorwaarden en reglementen van de club.
 4. De directie behoudt zich het recht voor om:- Zonder opgaaf van redenen een introducé de toegang te weigeren;- Zelf gasten in de club uit te nodigen;- Het bedrag van de bezoekerskaart te bepalen.

Artikel 8: Zonnebank/ Overige Upgrades

 1. Het onbeperkt zonnebank abonnement geeft recht tot gebruik van de zonnebank voor maximaal één sessie per dag.
 2. Een zonnebanksessie heeft een duur van maximaal 15 minuten.

 Artikel 9: Huisregels

 1. Leden en introducés zullen geen misbruik maken van de apparatuur of de faciliteiten welke de club biedt.
 2. Eventuele beschadigingen aan de eigendommen van de club, opzettelijk of door aanwijsbare schuld veroorzaakt, zullen volledig worden vergoed door de desbetreffende leden. Incorrect, ruw of agressief gedrag kan leiden tot het beëindigen van het lidmaatschap.
 3. Inbreuk op deze gedragsregels wordt beschouwd als een ernstige schending van het reglement in de zin van artikel 6.1. Leden of introducés wordt niet toegestaan gebruik te maken van de faciliteiten indien zij onder invloed zijn van alcohol, drugs of andere geestverruimende middelen. Er geldt in de gehele club een rookverbod.
 4. Alle promotie en/of verkoop materiaal zonder contract en/of officiële toestemming wordt niet geaccepteerd.

 Artikel 10: Aansprakelijkheid

 1. Leden en of introducés maken op eigen verantwoordelijkheid en risico gebruik van de faciliteiten.
 2. Iron Gym B.V. sluit iedere verantwoordelijkheid en juridische aansprakelijkheid van haar of een van haar medewerkers uit voor persoonlijke schade, ongeval of overlijden van een lid of introducé tijdens het verblijf in en rond de club, ongeacht of gebruik wordt gemaakt van de aanwezige faciliteiten, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid door Iron Gym B.V..
 3. Ieder lid vrijwaart Iron Gym B.V. voor iedere aansprakelijkheid jegens derden voor schade welke de betreffende derde heeft geleden tijdens zijn of haar aanwezigheid in de club ten gevolge van handelen of nalatigheid van het lid.
 4. Elk lid is zelf verantwoordelijk voor zijn persoonlijke bezittingen. Iron Gym B.V. adviseert het lid dan ook om zich hiertoe treffend te verzekeren. Iron Gym B.V.is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen, alsmede diefstallen van eigendommen in de faciliteiten van Iron Gym B.V.. Iron Gym B.V. adviseert het lid om zijn eigendommen op te bergen in de daartoe bestemde lockers. Benadrukt wordt dat het gebruik van de in de club aanwezige kluisjes geheel geschiedt op eigen risico.

 Artikel 11: Overige zaken

 1. Toegangscontrole geschiedt door middel van een persoonlijke polsbandje of een vingerscan.
 2. De leden en introducé(s) geven de directie toestemming om fotografische en andersoortige opnamen van groepen, individuele leden of introducé(s) te gebruiken voor redactionele of promotionele doeleinden.
 3. Het lesrooster en lesaanbod kan op ieder moment worden aangepast zonder dat dit recht geeft op vermindering van het lidmaatschapsgeld.
 4. De directie behoudt zich het recht voor de openingstijden aan te passen ten behoeve van schoonmaak, inrichting, reparatie, speciale gelegenheden, vakanties, of andere moverende redenen, zonder dat dit tot vermindering van het lidmaatschap zal leiden. De directie zal trachten de leden vooraf van deze sluiting op de hoogte te brengen.
 5. De directie is gerechtigd, indien zij dit noodzakelijk acht, de onderhavige voorwaarden en reglementen te wijzigen en/of aan te vullen.
 6. Leden die gebruik maken van de faciliteiten van de club worden geacht op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met het lidmaatschapsreglement en zich te houden aan de huisregels van Iron Gym B.V..
 7. Indien het lid zijn of haar lidmaatschapsbandje kwijt raakt, zal €10,00 in rekening worden gebracht voor een vervangende polsbandje. Op het polsbandje bestaat geen borgsom en is na aanschaf eigendom van het lid.
 8. Om de veiligheid van de leden te waarborgen en de eigendommen van Iron Gym B.V. te beveiligen maakt Iron Gym B.V. gebruik van een gesloten videobeveiligingssysteem. Door akkoord te gaan met het lidmaatschap regelement, geven de leden toestemming om deze beelden op te slaan voor maximaal 6 maanden en te gebruiken bij het schenden van de huisregels of het lidmaatschap regelement.

Artikel 12: Geschillen

 1. Alle geschillen naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst zullen in eerste instantie worden beslist door de bevoegde Nederlandse rechter in de vestigingsplaats van Iron Gym B.V.. Niettemin heeft Iron Gym B.V. het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. IronGym behoudt zich het recht om mensen de toegang tot de club te weigeren indien naar oordeel van Iron Gym toelating tot de club schadelijk kan zijn voor de club, de leden of de medewerkers.
 3. Indien er tussen de leverancier van voedingssupplementen en IronGym B.V. geen contract is getekend en/of geen afspraak is gemaakt over een betaaltermijn van de producten, hanteren wij een betaaltermijn van 60 dagen.